Algemene Voorwaarden – VivaVivare

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – De prijs

Artikel 11 – Nakoming en extra garantie

Artikel 12 – Levering en uitvoering

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

VivaVivare

KvK-nummer: 88085341

Haarlemmerstraatweg 31-8535

2343 LA Oegstgeest

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

g. in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.  consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onmiddellijk zodra aan de volgende 2 voorwaarden is voldaan:

a. de herroeping is binnen veertien dagen na de aankoop op de daartoe geëigende manier gemeld en

b. de ondernemer heeft het product in goed staat ontvangen.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, maar niet als de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Privacyverklaring én Cookies

Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. 

Algemeen

Dat betekent onder andere dat: 

– wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 

– wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 

– wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 

– wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 

– wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen 

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, alsmede met welk doel en op basis van welke gronden wij dat doen. Daarnaast wordt uiteengezet hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, of wij deze gegevens met derden delen, hoe uw gegevens zijn beveiligd, of en hoe wij gebruik maken van de gegevens en hoe u contact met ons kan opnemen. 

Wij verzamelen, gebruiken, delen en verwerken informatie. 

Wij baseren ons op een aantal rechtsgronden voor het verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken van de informatie die wij over u hebben voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven, waaronder: 

– In verband met uitvoering van overeenkomsten. Voor zover nodig voor het nakomen van overeenkomsten en om te voldoen aan onze verplichtingen. 

– In verband met een wettelijke verplichting. Wanneer het nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een bevel van een rechter, of om rechtsvorderingen in te stellen en te verdedigen. 

– In verband met een gerechtvaardigd legitiem belang. Het leveren en verbeteren van onze diensten. Het doen van aanbiedingen en het informeren en op de hoogte houden van onze (potentiële) klanten. 

– In verband met door u gegeven toestemming. 

– In verband met het waarborgen van de veiligheid en verbeteren van onze diensten en website. 

Welke gegevens verzamelen wij ? 

– naam (inclusief initialen), voornaam, bedrijf, titel(s), geslacht, geboortedatum, e-mailadres, adres (zakelijk en/of privé), telefoonnummer(s) en data gerelateerd aan uw interesse of aanvraag, uw interesse om te investeren alsmede gegevens terzake van uw bezoekgedrag van de website. 

Wij verzamelen deze informatie en gegevens omdat u deze aan ons verstrekt, worden verstrekt of omdat u hiervoor toestemming aan ons geeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een overeenkomst met ons aangaat, wanneer u deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekt, doordat u gegevens invult op de website, doordat u ons uw visitekaartje verstrekt of omdat u een sollicitatie instuurt. Wij kunnen deze gegevens ook verzamelen van andere bronnen, zoals wederpartijen, de Kamer van Koophandel, het Kadaster of door andere publiekelijk toegankelijke bronnen (waaronder sociale media). 

Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies om deze goed te kunnen laten functioneren. U kunt in de instellingen van uw webbrowser aangeven of u deze cookies wilt toestaan, of juist niet. Dit kan de functionaliteit van de website echter wel beperken. Op dit moment gebruikt de website cookies welke gerelateerd zijn aan het content management systeem. en analytische cookies van Google analytics. Ook gebruiken we cookies van derden, het betreft hier Facebook, LinkedIn, Twitter en Pinterest. Bij de analytische cookies anonimiseren wij het ip adres. Dit registreren wij niet en kunnen wij niet naderhand ter beschikking stellen. 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Er zijn 3 soorten cookies: 

– Noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Bijvoorbeeld uw keuze in het wel of niet accepteren van cookies of op de website ingevulde gegevens te onthouden. 

– Analytische cookies: deze worden gebruikt om een website en de bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor de website (het gebruik daarvan en de vindbaarheid) kan worden geoptimaliseerd. Hiervoor kan bijvoorbeeld het hulpprogramma Google Analytics worden gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen. 

– Andere cookies, bedoeld voor commerciële doeleinden en derde partijen, zoals Social Media Plugins. Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, bijvoorbeeld Twitter, LinkedIn en YouTube (Google). Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. 

Recht van inzage, verbetering en verwijdering. 

U hebt het recht ons te verzoeken u inzage te verlenen in (al) uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, anderszins te wijzigen, te verwijderen en/of af te schermen. Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze toestemming te allen tijde weer in te trekken vanaf het moment van een melding daartoe. Wij registreren geen ip adressen, althans voorzover wij gebruik maken van bijvoorbeeld Google Analytics dan anonimiseren wij de ip adressen zodat wij deze ook niet opslaan en kunnen reproduceren. 

Beveiliging. 

Wij nemen verschillende maatregelen ter bescherming van gegevens, de overdracht en de opslag van de gegevens die wij verzamelen. Hoewel wij ernaar streven om redelijke én noodzakelijke bescherming te bieden voor uw informatie, geschikt voor de gevoeligheid ervan, garanderen wij niet of bieden wij geen waarborg voor de veiligheid van de informatie die u met ons deelt en zijn wij niet verantwoordelijk voor diefstal, vernietiging, verlies of onbedoelde openbaarmaking van uw informatie of inhoud. Geen enkel systeem is 100% veilig. De servers maken bij communicatie via onze website gebruik van standaard Secure Sockets Layer (SSL)-technologie voor het coderen van (persoonlijke) informatie. 

Om te helpen ervoor te zorgen dat deze maatregelen effectief zijn bij het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw gegevens moet u zich bewust zijn van de beveiligingsfuncties die voor u ter beschikking staan in uw browser. U moet een goed-beveiligde browser gebruiken om persoonlijke informatie naar de website te versturen. Als u een browser gebruikt die niet werkt met SSL loopt u het risico dat uw gegevens worden onderschept. 

Wijziging van deze Privacyverklaring. 

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring te raadplegen. 

Welk recht is van toepassing?

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing, bovendien zijn onze algemene voorwaarden aanvullend van toepassing.

Hoe lang bewaren wij (persoons)gegevens? 

Voor zover in deze Privacyverklaring niet anders vermeld worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is om de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden te behalen, of om in overeenstemming te handelen met toepasselijke wet- en regelgeving.

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? 

Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een (on)juiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens te ‘s-Gravenhage. 

Vragen? 

Voor al uw vragen en/of opmerkingen en/of verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring, kunt u zich richten tot VivaVivare ter attentie van de directeur. U kunt ons het snelst bereiken via het contactformulier hieronder. 

Laatste wijziging 20 juni 2023.